Säännöt

Liite 3.

 

Säännöt

Suomen Traumatologiyhdistys ry

Sääntömuutokset vuosikokouksessa 23.11.2023

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN REKISTERÖINTI 5.1.2024

 

§ 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Traumatologiyhdistys ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Trauma Association. 

 

§ 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

 

§ 3. Yhdistyksen kieli on suomi. 

 

§ 4. Yhdistys on yhdistyslain alainen ja taloudelliseen hyötyyn pyrkimätön. Sen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää kirurgisen traumatologian erityisosaamista. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kurssitoimintaa sekä osallistuu alan koulutustoimintaan ja tutkimukseen Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys antaa tarvittaessa alaa koskevia lausuntoja ja voi ottaa osaa julkiseen keskusteluun sekä harrastaa alaa koskevaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi myöntää apurahoja tutkimus- ja koulutustoimintaan huomioiden yhdistyksen kulloinenkin taloudellinen tilanne. 

 

§ 5. Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla. Lisäksi yhdistys voi järjestää tieteellisten kokousten yhteydessä maksullisia näyttelyitä. Yhdistys voi ottaa myös vastaan lahjoituksia tai testamentteja ja se voi perustaa lahjoituksin tai muuten kertyneitä varojaan varten rahastoja, joiden tarkoitusperänä on tukea yllämainittuja toimintoja. 

 

§ 6. Yhdistyksen purkaminen voidaan tehdä vain vuosikokouksessa tai erikseen purkamista varten kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Purkaminen edellyttää vähintään kahden kolmasosan ääntenenemmistöä annetuista äänistä. Jos yhdistyksen toiminta purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava jollekin muulle samoja tarkoitusperiä harrastavalle yhdistykselle tai muutoin yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

 

§ 7. Yhdistyksen jäsenten tulee olla laillistettuja lääkäreitä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäseneksi hakeudutaan vapaamuotoisella hallituksen sihteerille toimitetulla jäsenanomuksella. Jäsenyys astuu voimaan heti hallituksen päätöksen jälkeen. Yhdistyksen jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt kahtena vuonna jäsenmaksun maksamatta. Jäsen voidaan hallituksen ehdotuksesta erottaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos hän on syyllistynyt tekoon, joka on lakien tai hyvien tapojen vastainen, taikka jos hän on huomautuksista huolimatta toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan taikka ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä. Päätös erottamisesta edellyttää kahden kolmasosan ääntenenemmistöä vuosikokouksessa. 

 

§ 8. Muut kuin Suomessa laillistetut lääkärit voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäsenet. Kannatusjäseneksi hakeudutaan vapaamuotoisella hallituksen sihteerille toimitetulla anomuksella. Kannatusjäsenillä ei ole puhe-, eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli hän on syyllistynyt tekoon, joka on lakien tai hyvien tapojen vastainen, taikka jos hän on huomautuksista huolimatta toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan taikka ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä.

 

§ 9. Yhdistys voi valita vuosikokouksessa hallituksen esityksestä kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäsenen valinta päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta hänet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta. 

 

§ 10. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja näiden lisäksi viidestä kahteentoista jäsentä siten, että kaikki yliopistopiirit tulevat edustetuksi. Hallitus valitaan vuosikokouksessa ja pysyy toimessaan seuraavaan vuosikokoukseen. Puheenjohtajan vaihtuessa seuraavaksi puheenjohtajaksi pyritään valitsemaan edellisen hallituksen varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle ja johtaa puhetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan on läsnä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä, voi hallituksen puheenjohtajan suostumuksella muuten päätösvaltainen hallitus valita keskuudestaan puheenjohtajan johtamaan puhetta kokouksessa tai tietyn asian käsittelyssä. Yhdistyksen varoja hoitaa rahastonhoitaja. 

 

§ 11. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kukin erikseen. 

 

§ 12. Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee. 

 

§ 13. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa syyskuun 1. päivänä ja päättyy elokuun 31. päivänä. Yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastaa vuosikokouksen sitä varten valitsemat tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja. 

 

§ 14. Vuosikokouksen ja yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus jäsenistölle lähetetyllä sähköpostilla sekä ilmoittamalla vuosikokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla. Vuosikokouksesta on ilmoitettava viimeistään 30 päivää ennen kokousta, joka pidetään marraskuun tai joulukuun aikana hallituksen valitsemassa paikassa. Kutsu muuhun yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kaksi viikkoa ennen kokousta. 

 

§ 15. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhdistyksen vuosikertomus

2. Tilinpäätös ja tase

3. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten vaali

7. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä varatilintarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali

8. Jäsenmaksun määrääminen seuraavalle toimintavuodelle

9. Tulevan vuoden talousarvio

10. Tulevan vuoden toimintasuunnitelma

11. Muut asiat 

 

§ 16. Sääntöjen muutosehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on erikseen ilmoitettu kokouskutsussa. Sääntöjen muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.