Koulutukset

STY:n järjestämät koulutukset

Traumapäivät

Vuosittain Suomessa järjestettävä koulutus käsittelee ortopedisestä traumatologiaa ja pehmytkudosvammojen diagnosointia ja hoitoa. Koulutus on kolmipäiväinen ja sisältää 2 päivää ortopedis-painotteista traumaa ja yhden päivän pehmytosa traumaa. Koulutus koostuu luennoista.

Lue lisää

ETC – European Trauma Course

ETC on ERC:n (European Resuscitation Council) kehittelemä kurssi vaikeasti loukkaantuneen potilaan hoitoon sairaalassa usean henkilön toimesta. ATLS:n opettama järjestelmä poikkeaa huomattavasti useiden Euroopan maiden systeemeistä, minkä vuoksi IRC alkoi kehittelemään ”eurooppalaista traumakurssia”.

Kurssin tarkoituksena on opettaa ja kehittää vaikeasti vammautuneen potilaan ensihoito sairaalassa. Tähän pyritään opastamalla perustaitojen hallintaa erilaisten harjoitusten ja taitoasemien (”skill stations”) avulla. Traumatiimin osana toimimista harjoitellaan lukuisten potilastapausten avulla käyttäen simulaationukkeja. Näitä harjoituksia tulee kurssilla n. 20 ja ryhmän koon ollessa 4 henkilöä, tulee tiimin johtamista harjoiteltu vähintää n. 5 kertaa. Kurssiin sisältyy vain muutama luento ja erittäin intensiiviset pienryhmäharjoitteet 2,5 päivän ajan. Pienet ryhmäkoot ja lukuisat ohjaajat sallivat erittäin hyvän opastuksen ja ilmapiirin oppimiselle. Kurssin läpäiseminen vaatii onnistuneen traumatiimin johtamisen simuloidulla potilaalla.

Lue lisää

DSTC – Definitive Surgical Trauma Care

Traumakirurgien leikkausten määrä on useassa keskuksessa laskenut 1990-luvulta lähtien. Tämän seurauksena koulutuksena aikana voi jäädä selkeitä puutteita koulutukseen. Mikäli traumatologi (traumakirurgi) ei säännöllisesti leikkaa vaikeasti loukkaantuneita potilaita, on tarvittavien kirurgisten taitojen hankkiminen ja ylläpito vaikeaa.
DSTC kurssi on IATSIC:n (International Association for Trauma Surgery and Intensive Care) hallinnoima 2-3 päivän kurssi.

Kurssi sisältää:
– luentoja traumakirurgiasta, keskittyen toimenpiteisiin ja kirurgiseen päätöksentekoon
– potilastapauksia
– leikkausten harjoittelua koe-eläimillä
– valinnaisesti erilaisia moduleita: kadaaveri harjoitteet, erilaiset taitoasemat (”skill stations”)

Kurssin sisällön runko on määritelty tarkaan ja tätä voidaan laajentaa paikallisten olosuhteiden mukaan. Kurssi on kansainvälisesti hyväksytty ja kurssi suorittaminen on ulkomailla monissa traumakeskuksissa eräs vaatimus työskentelemiseen. Kurssi pohjautuu ATLS:n periaatteisiin ja sitä voidaan pitää ATLS:n jatkumona, eli siirryttäessä shokkihuoneesta (ATLS) leikkaussaliin ja operatiiviseen hoitoon (DSTC).

Lue lisää

Traumamaster

Kurssin tarkoituksena on vuosittain koota yhteen Suomen traumahoidosta vastaavia henkilöitä keskustelemaan hoitokäytännöistä ja hoidon toteuttamisesta. Tarkoituksena on myös tutustua laajemmin Suomen traumapotilaiden hoitoon ja pyrkiä kehittämään (ja keskittämään) vaikeiden ja harvinaisien vammojen hoitoa valtakunnallisesti hoitotulosten parantamiseksi. Kurssilla on myös tarkoitus selvittää mahdollisia aiheita monikeskus-tutkimuksiin. Kurssin aiheet vaihtuvat vuosittain keskittyen kuitenkin akuutin trauman hoitoon. Kurssi järjestetään vuosittain talvella/kevättalvella Suomen Lapissa. Kurssille osallistuminen tapahtuu kutsumalla. Yliopistoklinikoille on kurssilla 2-5 paikkaa klinikan koosta riippuen ja aktiivisilla keskussairaaloilla 1-2 paikkaa klinikkaa kohden. Kokonaisosallistuja määrä on 20-25 henkilöä. Kurssin kesto on 2 vrk, torstai-illasta lauantai-aamuun.

Ensimmäisen Traumamaster-kurssin aikana sovittiin kahden asian eteenpäin viemisestä: 1) kansallisen ACL-rekisterin perustaminen ja 2) distaalisten ekstra-artikulaaristen säärimurtumien monikeskustutkimuksen aloittaminen.

Lue lisää

Muita kursseja

Haikon kurssi

Murtumaopin peruskurssi AO:n (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) periaatteiden mukaisesti. Koulutus järjestetään keväisin Haikon kartanossa. Koulutuksessa on erilliset kurssit leikkaussalihoitajille ja lääkäreille. Kurssilla käydään läpi perusasiat luun paranemisesta ja luutumisen biologiasta sekä biomekaniikasta operatiivisen hoidon taustalla. Kurssilla käydään läpi yleisimpien murtumien operatiivisen hoidon periaatteet ja tekniikat. Kyseinen kurssi soveltuu kaikille kirurgiaan erikoistuville ja antaa erinomaiset perustiedot murtumien hoidosta. Kurssin suorittaminen on edellytys AO:n edistyneemmille kursseille osallistumiselle.

Lisätietoja: aoges.emea@aofoundation.org⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Itävallan kurssi

Kurssilla käsitellään ortopediaa ja traumatologiaa. Kohderyhmänä ovat ortopedit ja traumatologit, käsittäen sekä erikoislääkärit että erikoistuvat lääkärit. Järjestäjinä ovat STY, SOY (Suomen Ortopediyhdistys) ja Grazin yliopistoklinikka. Kurssin pitopaikka vaihtelee vuosittain.

Kurssista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Mikko Manniseen, mikko.manninen(a)orton.fi